14. 6. 2013

Rozhlasový pořad Dámský klub porušil zákon

Pořad Dámský klub, který je každý všední den dopoledne zařazován do vysílání rozhlasové stanice Frekvence 1, je dlouhodobě ze strany posluchačů vnímán jako problematický. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dostává řadu stížností, které poukazují na to, že pořad často pojednává o tématech, která by měla být s ohledem na dětské posluchače medializována až v nočních hodinách. Kritizována jsou zejména vydání pořadu, která se věnují sexualitě.

V reakci na množící se podněty Rada přistoupila k zadání expertních posudků tří vydání pořadu, které byly hodnoceny soudními znalci z oboru psychiatrie a sexuologie.

Všechny tři posudky konstatovaly, že odvysíláním uvedených pořadů bylo porušeno ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého je provozovatel povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada proto provozovateli programu Frekvence 1 uložila upozornění na porušení zákona.

Pořad Dámský klub, odvysílaný 27. února 2013, se zabýval tématem masturbace.  Způsob, jakým bylo téma medializováno, byl z hlediska zdravého psycho-sexuálního vývoje dětských posluchačů zcela nevhodný. Nejzávažnějším pochybením bylo vyzývání posluchačů ke zveřejnění masturbace a k účasti v celostátní masturbační soutěži. V pořadu byla rovněž glorifikována masturbace v nevhodném prostředí. Takováto presentace autoerotických aktivit, které jsou zpravidla záležitostí zcela intimní, může u nedospělého jedince závažným způsobem porušit hodnotový systém potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality. Dospívající pod vlivem nevhodných a zkreslených informací může být později vystaven i situaci, kdy se dostane do rozporu se zákonem, neboť nebude mít vytvořené přirozené zábrany ve svém sexuálním chování. U dosud psychosexuálně a sociosexuálně nezralého jedince pak nevhodné idealizování masturbace a jejího vlivu na celkové zdraví může vytvořit patologickou závislost, která závažným způsobem ovlivňuje párovou sexualitu.

Vydání pořadu Dámský klub ze dne 1. března 2013 se zabývalo tématem podoby dokonalého dámského přirození. V pořadu zazněla řada komentářů se sexuálním podtextem, které mohly svou formou a obsahem narušit zdravý a přirozený vývoj dětí. Problematické byly zejména výroky, které se vztahovaly k popisování podoby „dokonalého dámského přirození". Verbální sdělení takového obsahu měla vysoce selektivní charakter z pohledu posluchačské veřejnosti. Je-li s takovým obsahem konfrontován jedinec, který se nachází v jakémkoliv stádiu tvorby postojů k otázce sexuality, nelze vyloučit možnost narušení geneze některé z postojových rovin. Obsahové zaměření pořadu, používaná terminologie a forma prezentace informací se sexuální tématikou jsou určeny určité části dospělé populace, u které lze předpokládat již vytvořené postojové nasměrování. Naprosto ovšem neodpovídá specifickým požadavkům na způsob sdělování takto laděných informací kategorii dětí a dospívajících. V případě malých dětí dochází v pořadu ke sdělování řady údajů, které neodpovídají jejich kognitivnímu potenciálu, vyvolávají u nich „informační zmatek" a navozují naprosto nežádoucí stavy hlavně v oblasti kognitivní roviny vytvářejících se postojů. U takto malých dětí může registrace obsahů verbálních sdělení ostře disonovat se způsobem aplikované rodičovské výchovy a získání informací způsobem, jak jsou prezentovány v předmětném pořadu, může negativně ovlivnit do té doby uplatňované „výchovné postupy". U starších dětí a dospívajících mohou sdělované informace kromě „informačního zmatku" a navození nežádoucích stavů ještě vyvolat nežádoucí „akceleraci", pro kterou nejsou často psychosexuálně připraveny. Zvláště pak u kategorie dospívajících může v některých případech při opakovaném sdělování takto laděných informací docházet k utváření nevhodných a nežádoucích postojů k sexualitě, a to nejen v rovině kognitivní (např. ve způsobu komunikace), ale i v rovině behaviorální (specifickému způsobu chování vůči sexuálnímu partneru) a nelze v některých případech vyloučit i zasažení roviny emocionální.

Třetí pořad, za jehož odvysílání byl provozovatel upozorněn na porušení zákona, byl Dámský klub ze dne 6. března 2013, který se zabýval tématem ženské menstruace. Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež bylo možno spatřit v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, v používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů. U nedospělých jedinců, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností, včetně sexuálních (nebo si je teprve začínají vytvářet), má působení informací, výrazů, postojů a způsob reagování v mediích silně sugestivní a návodný účinek. Zvláště pak v oblastech, které se dotýkají tak silně emočně exponované oblasti, jako je sexualita nebo obecně vztahy mezi pohlavími.

Zájemci o podrobnější informace se mohou seznámit s kompletním obsahem odborných posudků uvedených pořadů:

Posudek pořadu ze dne 27.2.2013

Posudek pořadu ze dne 1.3.2013

Posudek pořadu ze dne 6.3.2013

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako…
4. 5. 2018

Moc osudu pro děti ohrožující

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit provozovatele programu KINO BARRANDOV, Barrandov Televizní Studio a.s., na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou do vysílání…
23. 4. 2018

Studie Ofcom Děti a rodiče: využití médií

Britský audiovisuální regulátor Ofcom vydal 29. listopadu 2017 Zprávu o přístupu rodičů a jejich dětí k médiím. Zpráva rozebírá mediální gramotnost nejen dětí jakožto chráněné skupiny diváků, ale i jejich rodičů, neboť ti mají podstatný vliv na to, co a jak jejich děti konzumují. Zpráva detailně…
13. 4. 2018

Fenomén „pro-ana blogů“ a jeho nebezpečí

O nebezpečné nemoci mentální anorexie již dnes bezpochyby slyšel každý z nás, stejně tak o jejích nemalých rizicích – bohužel, v tomto případě se jedná i o statisticky významné riziko smrti. Jde o psychické onemocnění s vážnými somatickými následky. My se nyní podíváme nejen na samotnou nemoc, ale…
6. 4. 2018

Pohádky o perverzních prasátcích aneb DIGITÁLNÍ RODIČOVSTVÍ

S laskavým svolením časopisu ČILICHILI, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zveřejňujeme článek z únorového vydání tohoto periodika. Věříme, že text, který varuje před některými nebezpečími, která mohou číhat na děti v prostředí internetu, zaujme i čtenáře webu Děti a media.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media