14. 6. 2013

Rozhlasový pořad Dámský klub porušil zákon

Pořad Dámský klub, který je každý všední den dopoledne zařazován do vysílání rozhlasové stanice Frekvence 1, je dlouhodobě ze strany posluchačů vnímán jako problematický. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dostává řadu stížností, které poukazují na to, že pořad často pojednává o tématech, která by měla být s ohledem na dětské posluchače medializována až v nočních hodinách. Kritizována jsou zejména vydání pořadu, která se věnují sexualitě.

V reakci na množící se podněty Rada přistoupila k zadání expertních posudků tří vydání pořadu, které byly hodnoceny soudními znalci z oboru psychiatrie a sexuologie.

Všechny tři posudky konstatovaly, že odvysíláním uvedených pořadů bylo porušeno ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého je provozovatel povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada proto provozovateli programu Frekvence 1 uložila upozornění na porušení zákona.

Pořad Dámský klub, odvysílaný 27. února 2013, se zabýval tématem masturbace.  Způsob, jakým bylo téma medializováno, byl z hlediska zdravého psycho-sexuálního vývoje dětských posluchačů zcela nevhodný. Nejzávažnějším pochybením bylo vyzývání posluchačů ke zveřejnění masturbace a k účasti v celostátní masturbační soutěži. V pořadu byla rovněž glorifikována masturbace v nevhodném prostředí. Takováto presentace autoerotických aktivit, které jsou zpravidla záležitostí zcela intimní, může u nedospělého jedince závažným způsobem porušit hodnotový systém potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality. Dospívající pod vlivem nevhodných a zkreslených informací může být později vystaven i situaci, kdy se dostane do rozporu se zákonem, neboť nebude mít vytvořené přirozené zábrany ve svém sexuálním chování. U dosud psychosexuálně a sociosexuálně nezralého jedince pak nevhodné idealizování masturbace a jejího vlivu na celkové zdraví může vytvořit patologickou závislost, která závažným způsobem ovlivňuje párovou sexualitu.

Vydání pořadu Dámský klub ze dne 1. března 2013 se zabývalo tématem podoby dokonalého dámského přirození. V pořadu zazněla řada komentářů se sexuálním podtextem, které mohly svou formou a obsahem narušit zdravý a přirozený vývoj dětí. Problematické byly zejména výroky, které se vztahovaly k popisování podoby „dokonalého dámského přirození". Verbální sdělení takového obsahu měla vysoce selektivní charakter z pohledu posluchačské veřejnosti. Je-li s takovým obsahem konfrontován jedinec, který se nachází v jakémkoliv stádiu tvorby postojů k otázce sexuality, nelze vyloučit možnost narušení geneze některé z postojových rovin. Obsahové zaměření pořadu, používaná terminologie a forma prezentace informací se sexuální tématikou jsou určeny určité části dospělé populace, u které lze předpokládat již vytvořené postojové nasměrování. Naprosto ovšem neodpovídá specifickým požadavkům na způsob sdělování takto laděných informací kategorii dětí a dospívajících. V případě malých dětí dochází v pořadu ke sdělování řady údajů, které neodpovídají jejich kognitivnímu potenciálu, vyvolávají u nich „informační zmatek" a navozují naprosto nežádoucí stavy hlavně v oblasti kognitivní roviny vytvářejících se postojů. U takto malých dětí může registrace obsahů verbálních sdělení ostře disonovat se způsobem aplikované rodičovské výchovy a získání informací způsobem, jak jsou prezentovány v předmětném pořadu, může negativně ovlivnit do té doby uplatňované „výchovné postupy". U starších dětí a dospívajících mohou sdělované informace kromě „informačního zmatku" a navození nežádoucích stavů ještě vyvolat nežádoucí „akceleraci", pro kterou nejsou často psychosexuálně připraveny. Zvláště pak u kategorie dospívajících může v některých případech při opakovaném sdělování takto laděných informací docházet k utváření nevhodných a nežádoucích postojů k sexualitě, a to nejen v rovině kognitivní (např. ve způsobu komunikace), ale i v rovině behaviorální (specifickému způsobu chování vůči sexuálnímu partneru) a nelze v některých případech vyloučit i zasažení roviny emocionální.

Třetí pořad, za jehož odvysílání byl provozovatel upozorněn na porušení zákona, byl Dámský klub ze dne 6. března 2013, který se zabýval tématem ženské menstruace. Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež bylo možno spatřit v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, v používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů. U nedospělých jedinců, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností, včetně sexuálních (nebo si je teprve začínají vytvářet), má působení informací, výrazů, postojů a způsob reagování v mediích silně sugestivní a návodný účinek. Zvláště pak v oblastech, které se dotýkají tak silně emočně exponované oblasti, jako je sexualita nebo obecně vztahy mezi pohlavími.

Zájemci o podrobnější informace se mohou seznámit s kompletním obsahem odborných posudků uvedených pořadů:

Posudek pořadu ze dne 27.2.2013

Posudek pořadu ze dne 1.3.2013

Posudek pořadu ze dne 6.3.2013

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
27. 9. 2018

ČISTIČI – film o lidech, kteří „uklízí“ virtuální odpad, a kteří viděli všechno

Již dříve jsme čtenáře webu Děti a média informovali o zajímavých dokumentárních filmech, které se nějakým způsobem týkají médií. Nyní budeme věnovat pozornost filmu Čističi (The Cleaners) německých režisérů Hanse Blocka a Moritze Riesewiecka o lidech, kteří vyhledávají a mažou na internetu závadný…
20. 9. 2018

Seznam se bezpečně

Stále více firem si uvědomuje svou společenskou zodpovědnost a věnuje značnou pozornost projektům, které nemají za účel generování zisku a zvyšování hospodářských výsledků, ale jejich cílem je pomáhat a prospívat veřejnosti. Příkladem je společnost Seznam, která připravila projekt s názvem Seznam…
14. 8. 2018

Začíná éra soustavného budování sítí mediální gramotnosti

Instituce sdružující evropské regulátory pro oblast audiovizuálních mediálních služeb EPRA (European Platform of Regulation Authorities) na svém 47. setkání, které proběhlo v květnu v Lucemburku, přijala finální podobu dokumentu nazvaného “Sítě mediální gramotnosti – pokyny“. Jedná se o dokument,…
24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí…
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media