8. 1. 2019

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VII

Další rok uplynul a opět nastal čas publikovat výsledky rešerše kriminálních pořadů – nyní tedy za rok 2018. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada seznámila i v minulých letech a všechny předchozí výstupy jsou na stránkách Děti a média zveřejněné.

Již posedmé předkládáme čtenářům závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.

Obdobná rešerše kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů byla zpracována i v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. Poslední čtyři rešerše – včetně té nynější – se však od těch dřívějších liší, a to především svým rozsahem, pokrývajícím různé části kalendářního roku.

Naší snahou bylo zjistit, k jakému posunu meziročně došlo v nabídce českých televizních programů. Zda je patrný ještě markantnější příklon k pořadům kriminálního žánru, či zda naopak pořadů tohoto typu ubylo (v minulých letech byl vždy v zimním období, na které byl kladen největší důraz, oproti předchozímu roku patrný nárůst).

Rešerše v dřívějších letech zahrnovala vždy stejné časové období, tj. dva týdny v zimním období: jeden týden v lednu a jeden v únoru. Až do roku 2014 probíhala rešerše víceméně stejně. Od roku 2015 se rešerše svým rozsahem výrazně proměnila, neboť zahrnula celkem šest týdnů z průběhu celého roku. Nicméně stále vychází z původních dvou zimních týdnů, od nichž se odvíjí. Rešerše tedy nyní zahrnuje obdobný časový úsek jako v předchozích letech (zpracovaný shodným způsobem) plus čtyři další týdny (vč. jednoho prázdninového) pro srovnání.

Jedná se tedy nejen o meziroční srovnání, ale i o srovnání během jednoho roku, aby byl získán ještě přesnější obraz o celkovém rozměru fenoménu. Obdobným způsobem byla pojata rešerše i v letech 2015, 2016 a 2017.

 

Vymezení rešeršovaných pořadů

Pozornost se soustředila na všechny hrané kriminální seriály bez rozdílu, tedy nejen ty „tvrdé“, k nimž směřují divácké stížnosti nebo s jejichž vysíláním byla spojena správní řízení Rady.

Stranou byly ponechány jednotlivé kriminální filmy mimo seriálové řady nebo dokumentární seriály s kriminální tématikou.

V této souvislosti zmíníme blíže některá úskalí, s nimiž bylo nutné se vyrovnat.

 

Kritéria výběru

Navzdory zdánlivé jednoduchosti zadaných kritérií nebyl výběr seriálů, které figurují v rešerši, v žádném případě vždy zcela jednoznačný či nezpochybnitelný. Některé seriály totiž balancují na hraně žánrů, což se ostatně může projevit i v jejich nejednotné charakteristice v různých přehledech programů (seriál může být jednou označen jako „akční“ a „drama“ jindy „akční“ a „krimi“, jindy prostě jen jako „seriál“ bez bližšího upřesnění). Mnohdy je pak čistě věcí citu, jak seriál vyhodnotit.

Jelikož jedním z rysů kriminálek je zakotvenost v reálném světě (vyšetřování, podoba zločinu apod. – samozřejmě často s velkou dávkou umělecké licence, stylizace a nadsázky), vyloučili jsme z výběru všechny pořady, které tuto hranici překračují. Jisté fantaskní či mysteriózní až hororové prvky jsou přípustné, jakmile se ovšem v anotaci pořadu objevil žánr „sci-fi“, znamenalo to jeho automatické vyloučení z výběru.

V jiných případech však může být dělicí linka velice tenká – žánry jako akční, drama, krimi, mysteriózní apod. velmi často splývají. Rešerše si proto nemůže činit nárok na absolutní přesnost a také tak nečiní; výběr zůstává do jisté míry subjektivní záležitostí. A to jak z toho důvodu, že je nutné vycházet z anotací a žánrového zařazení, které byly sestaveny zvenčí (někdo někde shrnul děj a zadal žánr a výslednou anotaci zveřejnil v otevřených internetových zdrojích), tak i proto, že nikdy nelze být zcela objektivní.

Jiným, ne vždy jasným kritériem, je určení toho, kdy se jedná o samostatně stojící filmy spojené jen velmi volně a kdy o sérii či cyklus. Nemalou měrou opět záleží na zdroji – v jednom programovém přehledu může být titul označen jako série či cyklus/seriál, v jiném může figurovat jako samostatné filmy.

Do jisté míry jsme proto byli závislí na tom, jak je pořad označen v anotaci, na filmových webech apod. Toto označení nemusí být přesné. V mnoha případech je tedy opět věcí citu, co do výčtu zařadit a co ne.

Konečně posledním úskalím, které musíme zmínit, je skutečnost, že provozovatelé často uvádějí několik epizod nějakého kriminálního seriálu za sebou, přičemž v přehledu programů, z něhož vycházíme, jsou tyto epizody sloučeny do jednoho časového údaje (nejčastěji se jedná o dvě epizody za sebou). Ve výsledku tak vzniká zkreslení, neboť dvě epizody jsou tímto systémem podchyceny jako jediná, a výsledné číslo je podhodnoceno.

Je proto nezbytné mít na paměti limity rešerše, přesto však věříme, že výstupy, které byly takto získány, mohou poskytnout cenné orientační údaje.


Zahrnuté programy

Rešerše se týkala následujících celoplošných programů: ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, Nova Action (dříve „fanda“ – program byl v průběhu roku 2017 přejmenován), Prima, Prima COOL, Prima love, Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV. Nově přibyl program Prima KRIMI.

 

Časový rozsah rešerše

Rešerše se týkala celkem šesti týdnů v průběhu celého roku.

Rešerše nejprve pokryla dva zimní týdny začátku letošního roku, konkrétně 3. a 8. týden – jednalo se o časové úseky 15.–21. ledna 2018 a 19.–25. února 2018.

Poté se zaměřila na dva jarní (astronomicky) týdny v časových úsecích 7.–13. května 2018 a 11.–17. června 2018, tj. 19. a 24. týden.

Konečně pro srovnání byly do rešerše doplněny i další dva týdny ze zbývajících ročních obdobíprázdninový týden 16.–22. července 2018 (29. týden) a podzimní týden 8.–14. října 2018 (41. týden).

 

Předpoklady a skutečnost

Až do roku 2014 byla zpracovávána rešerše vždy pouze zimního období (leden + únor). Podoba vysílání jiného období roku nebyla podchycena. Předpokladem bylo, že během roku je vysílán zhruba konstantní počet kriminálních seriálů, ovšem s několika výjimkami.

 

Výjimka 1:

Především v době prázdninových měsíců července a srpna se silně proměňuje programová skladba prakticky všech celoplošných programů a nabídka se přizpůsobuje letní atmosféře a změněnému režimu diváků (prázdniny ve škole, doba dovolených).

Není ani neobvyklé, že v tomto čase je vysílání některých seriálů přerušeno, aby se v září plynule navázalo /případně nenavázalo dalšími díly.

 

Výjimka 2:

Dalším, již z minulých let částečně ověřeným předpokladem bylo, že odlišný režim mají rovněž oba víkendové dny, sobota s nedělí, během nichž počet kriminálek významně klesá – v případě některých programů dokonce na nulu, tedy minimálně v čase 06.00–22.00 hodin.

Jevilo se tedy jako logické, že v průběhu celého roku bude o víkendech vysíláno významně méně kriminálních seriálů než v pracovních dnech (tento jev se ostatně alespoň z části týká i jiných dnů pracovního klidu – během státních svátků se rovněž proměňuje vysílání, a to i na programech, které připomínaná výročí apod. nijak neakcentují).

Dřívější rešerše za rok 2015 ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů je v zimních týdnech stále značný a každým rokem roste. Oproti tomu v dalších částech roku byl patrný významný pokles. Jelikož se však doposud rešerše týkaly vždy jen dvou zimních týdnů, nebylo možno určit, jedná-li se o zcela nový jev, nebo zda se podobný pokles v průběhu roku odehrával i v minulosti. Jednalo se rozhodně o překvapení, které vyžádalo další ověření v roce 2016; v tomto roce byl patrný určitý pokles i v zimních měsících, naopak v jiných částech roku se projevil nárůst, takže se o nějakém celkovém snížení počtu kriminálek nedalo hovořit.

V roce 2017 byly do rešerše zahrnuty další dva nové programy – BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV. Předpoklad byl proto takový, že počet kriminálních seriálů na obrazovce obecně vzrostl, a cílem bylo především zmapovat, jak velký tento nárůst byl. Vzhledem k této předpokládané výrazné disproporci oproti předchozímu roku jsme se zaměřili zejména na tato základní zjištění, jaký byl vlastně nárůst počtu kriminálních seriálů oproti roku 2016.

 

Změny v roce 2018

Vzhledem k tomu, že v TV nabídce opět přibyl další nový program, výmluvně nazvaný Prima KRIMI, byl očekáván další nárůst, na nějž jsme se především zaměřili.

 

2018

Nejprve jsme se zaměřili na „tradiční“ rešeršované období, tj. na zimu. Zde je tedy přímá návaznost na rešerše z předchozích let.

 

Zimní období

Za rešeršované dva týdny v zimním období bylo zaznamenáno 665 různých dílů kriminálek (vč. repríz). Pokud jde o celkový počet, došlo v roce 2018 k malému nárůstu o 1,68 % oproti roku 2017. Je však třeba mít na paměti, že nově přibyvší program Prima KRIMI dosud nezačal vysílat, a jeho vliv se na výsledcích zimního období neprojevil.

V případě sledovaného denního vysílacího času (6.00–22.00 hodin) lze v roce 2018 pozorovat dokonce pokles o 6,65 % oproti roku 2017.

V roce 2018 se jednalo v lednovém týdnu v čase od 6.00 do 22.00 hodin o 204 různých kriminálek celkem. V únorovém týdnu to bylo 203 kriminálek celkem.

Pokud jde o časové rozložení, platí, že většina kriminálních seriálů je vysílána během dne v časovém období 06.00–22.00 hodin. Tento jev se nijak nemění.

Pokud jde o srovnání vysílacího schématu „všední den vs. víkend“, stále platí, že v neděli (a o víkendu vůbec) nejsou kriminální seriály nasazovány do vysílání v tak hojném počtu jako ve všední den.

 

 

V obecné rovině pak stejně jako v minulých letech musíme zdůraznit, že ne každý kriminální seriál musí být zpracován tak, že reálně hrozí ohrožení dětí či mladistvých – naopak, mnohé takové seriály jsou zpracovány poměrně umírněnými filmařskými prostředky. Mnohé jsou ovšem naopak zase velice realistické.

V každém případě se však jedná o celé bloky odpoledního či podvečerního vysílání, kdy jsou uváděny pouze a jen seriály s kriminální tématikou, a dětský divák může před televizí prosedět u kriminálních seriálů v podstatě celý den od rána až do podvečerních hodin, zcela bez korekce dospělých.

Lze stále pozorovat, že kriminální seriály jsou vysílány zejména v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat přítomnost dětí doma po návratu ze školy.

Většina z kriminálek má přitom základní společné rysy – prezentují mnoho násilí, prezentují trestnou činnost, která v reálném životě má jistě výrazně menší podíl na životě společnosti, než jaký je její podíl v televizním vysílání, atd. V minulých letech bylo odvysílání přibližně dvou desítek krimi pořadů spojeno s upozorněním na porušení zákona nebo s uložením pokuty.

Většina dílů krimi seriálů byla rešerší zaznamenána v denní části širšího úseku 6:00–22:00 hodin a ve všedních dnech, tedy v době, kdy může být relativní podíl nejmladších diváků značný a kdy mohou být jejich rodiče v zaměstnání.

Fenomén se týká zejména držitelů licence. Denní vysílací čas ve všedních dnech bývá často využíván k vysílání repríz pořadů, které si již premiéru v atraktivnějším večerním čase odbyly, a provozovatelé se snaží využít vysílací práva, která dosud mají – jde o určitou recyklaci pořadů již nepoužitelných v atraktivnějších vysílacích časech. Toto právo jistě nelze provozovatelům upřít, ale je vidět, že krimi seriály považují za snadnou volbu pro takovéto využití, kdy skutečná programová dramaturgie, která by brala ohled na diváky, kteří mohou být v takovém čase u obrazovek, jde stranou.

Provozovatelé rovněž – s výjimkou České televize – zatím stále nepřikročili k samoregulaci ve vztahu k nasazování pořadů do vysílání a k jejich označování podle vhodnosti pro různé věkové skupiny diváků. Také tento přístup se jeví tak, jako by provozovatelé čekali na regulaci, která jim bude vnucena shora, namísto toho, aby dosáhli větší svobody samoregulací, kterou by pak sami aplikovali namísto úředního dozoru zvenčí.

Je nutno vzít v potaz i skutečnost, že do rešerše nebyly započítány jednotlivé filmy s kriminální tematikou, tj. pořady, které netvoří cyklus či ucelenou řadu, ale ani dokumentární seriály, zabývající se kriminálními činy. Ve sledovaných obdobích byly vysílány i různé dokumentární seriály, týkající se zločinů a jejich vyšetřování. A samozřejmě byly vysílány i jednotlivé filmy s kriminální tématikou. Celková nabídka pořadů zabývajících se zločinem tak byla ještě vyšší.

 

Jarní období

Za rešeršované dva týdny v jarním období bylo zaznamenáno 785 různých dílů kriminálek (vč. repríz),

Zatímco během lednového a únorového týdne bylo odvysíláno celkem 665 dílů různých seriálů, vč. repríz, v květnovém a červnovém týdnu se jednalo o 785 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek, vymezený 6.–22. hodinou, pak v obou jarních týdnech bylo odvysíláno 488 různých kriminálek oproti 407 v zimním období.

Pokud jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme nárůst o 19,9 % oproti zimnímu období.

Při meziročním srovnání (2017 x 2018) ve sledovaném úseku (6.–22. hodina), vidíme vzestup o 21,1 %. (V případě, že bychom se zaměřili na celkové číslo, jedná se o nárůst dokonce o 27,08 % oproti loňskému roku!)

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak na jaře 2018 bylo odvysíláno 488 různých kriminálek oproti 384 na jaře 2017.

Počet vysílaných kriminálek se v roce 2018 v daných obdobích lišil. V jarním období byl oproti zimnímu období zaznamenán ve sledovaném čase 6.00–22.00 hodin významný nárůst.

Důvod je zřejmý. V tomto období již vysílal nový program Prima KRIMI zaměřený právě na kriminální pořady, což se na výsledku silně projevilo. Naopak na programu Prima love přestaly být po zprovoznění programu Prima KRIMI kriminální seriály uváděny. Ovšem nedá se hovořit o tom, že se kriminálky jen přesunuly z jednoho programu na druhý, neboť zatímco na programu Prima love tvořily jen jeden z více žánrů (byť častý), program Prima KRIMI je na nich de facto celý vystavěn. Byla zde sice zaznamenána česká reality show/doku-drama Policie v akci (četnost 1–3 x denně) a hororový seriál American Horror Story (2015), ovšem kromě těchto výjimek bylo vysílání programu Prima KRIMI – shodně se svým názvem – naplněno výhradně kriminálními seriály.

Na tomto programu rovněž padla dlouhá léta neměnná „tradice“, že seriál Vraždy v Midsomeru je vysílán výhradně o víkendech.

 

Letní a podzimní období

Za rešeršované dva týdny v letním /podzimním období bylo zaznamenáno 803 různých dílů kriminálek (vč. repríz).

Zatímco během květnového a červnového týdne bylo odvysíláno celkem 785 dílů různých seriálů, vč. repríz, v červencovém a říjnovém týdnu se jednalo o 803 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu bylo odvysíláno 496 různých kriminálek oproti 488 v týdnu jarním.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme nevelký rozdíl („vzestup“ o 1,64 %).

V tomto srovnání platí, že počet vysílaných kriminálek byl v roce 2018 v daných obdobích v denním vysílacím čase konstantní.

Jiný pohled na věc však dostaneme při srovnání s minulým rokem.

Během letního a podzimního týdne roku 2017 bylo odvysíláno celkem 670 dílů různých seriálů, vč. repríz, v případě letního a podzimního týdne 2018 se jednalo o 803 dílů. Jedná se o vzestup o 19,85 % oproti roku 2017.

Budeme-li opět počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu 2017 bylo odvysíláno 384 různých kriminálek, zatímco v roce 2018 to za stejné období bylo 495 kriminálek.

Oproti roku 2017 byl za stejné období v roce 2018 zaznamenán vzestup o 28,9 %.


K výsledkům rešerše jako celku

Rešerše ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů se s výjimkou zimního období ani orientačně neshoduje s rokem 2017. To se však ani neočekávalo, vzhledem k tomu, že v dalších sledovaných obdobích již vysílal nový program Prima KRIMI, který se na kriminální seriály zaměřuje.

V roce 2018 tak byl za celé období dle očekávání opět zaznamenán výrazný nárůst.

Vzhledem k takto setrvale proměnlivé situaci oproti dřívějším rokům (přibývání nových programů) nelze činit žádné závěry, pokud jde o nějaký „trend“ v zařazování kriminálek do vysílání. Stejně jako loni platí, že v tomto ohledu je nutno na každý rok pohlížet zcela samostatně.

Nicméně celkově lze konstatovat, že ač byl v roce 2018 zaznamenán poprvé pokles v denním vysílacím čase (zimní období), celkově jsme opět na vzestupné křivce a počet kriminálních seriálů, kterým jsou děti potenciálně vystavovány, opět významně vzrostl (jarní a letní/podzimní období – nový program Prima KRIMI).

Vezmeme-li jako základní rešeršované období dva zimní týdny, a srovnáme-li získaná data s loňským rokem a rokem 2012, vidíme tato čísla:

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2012, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 202

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2017, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 436

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 407

V dalším období již následuje jen nárůst:

Období: 1 týden v květnu, 1 týden v červnu 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 488

Období: 1 týden v červenci, 1 týden v říjnu 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 495

 

Seriály s kriminální tématikou se tedy zjevně trvale a nepřehlédnutelně zabydlely na našich obrazovkách. Jejich popularita je zřejmá, pokles jejich počtu nelze očekávat. Nezbývá než doufat v odpovědný přístup provozovatelů, spočívající v zařazení potenciálně problematických titulů až do pozdních večerních/nočních hodin.

Podotýkáme, že pokud nedojde prokazatelně k porušení zákona o vysílání, Rada nemůže konat. Pokud tedy nějaký pořad „pouze“ není pro děti příliš vhodný (např. svou komplikovaností, tísnivostí apod.), avšak nedochází zde k ohrožení některého z vývojů, nelze proti jeho vysílání nic namítat ani v denním vysílacím čase. Celá řada kriminálních seriálů nás tedy bude provázet v průběhu dne i nadále.¨

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 5. 2019

Pozvánka na konferenci Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem MĚDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, která se uskuteční v úterý 28. května 2019 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně, v rámci 59. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FEST 2019. Letošní…
12. 4. 2019

Riziko Romance scam

Internetové prostředí skrývá mnoho nástrah spojených s ohrožením jeho uživatelů. Kromě kyberšikany či lákání intimních obrázků a videí, a s tím spojeného vydírání, existuje celá řada dalších potenciálních nebezpečí. To, které si představíme v následujících řádcích, ohrožuje převážné dospělé osoby,…
4. 4. 2019

Ohrožující snímek ve vysílání programu Film mania

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil maďarský regulátor pro oblast vysílání s žádostí, aby vyřešila stížnosti maďarských diváků, kteří byli pohoršeni vysíláním filmu Goodbye to All That na televizním programu Film Mania, který je licencován v České republice.
7. 3. 2019

Aplikace YouTube Kids nově i v Česku

Pro rodiče, kteří chtějí mít dohled nad tím, jaká videa jejich dítko sleduje na internetu, je dobrou zprávou, že české zastoupení firmy Google 21. února 2019 pro Českou republiku spustilo aplikaci YouTube Kids.
28. 2. 2019

Trollové, hateři a důležitost mediální gramotnosti aneb Případ finské novinářky Jessikky Aro

V minulosti jsme se na webu Děti a média již několikrát dotkli problematiky fake news a mediální manipulace. Nyní si připomeneme vývoj jedné kauzy, jejímž cílem byla společenská a profesní likvidace novinářky za nepohodlné články o proruských trollech. Na podzim 2018 padl ve Finsku ve věci…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media