30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní?

Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou škálu informací a zajímavostí, které se vztahu dětí a médií dotýkají. A zdaleka se neomezujeme jen na varování před riziky. Web seznamuje čtenáře se zajímavými projekty a výzkumy, upozorňuje na nové knížky z mediální oblasti, zve na konference a podobně.

Prošel web od doby svého vzniku nějakým vývojem? Přehodnotili jste jeho koncepci?

Web se samozřejmě vyvíjí kontinuálně. Jednotlivé rubriky jsou průběžně doplňovány, jsou zveřejňovány aktuality a i texty, které jsou takříkajíc páteřní, jsou upravovány v souvislosti s legislativními změnami nebo technologickými novinkami. Původně navržená koncepce, podle které má web sloužit hlavně jako pomoc a informační zdroj pro zájemce o svět médií, ale zůstala zachována. Snad jen dochází k přelévání zájmu k některým aktuálnějším tématům. Mnohem více jsou teď například publikovány články týkající se mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Potřeba zvyšování mediální gramotnosti je ze strany RRTV vnímána jako zcela klíčová nejen pro jednotlivce ale i pro společnost jako celek.

Co vše může RRTV udělat pro zvýšení mediální gramotnosti české populace? A dělá nějaké konkrétní kroky?

RRTV je ze zákona povinna se podílet na vytváření zásad státní politiky v oblasti zvyšování úrovně mediální gramotnosti. Patrně nejvýznamnější iniciativou RRTV v této oblasti je zadání výzkumu mediální gramotnosti populace České republiky, a to jak dospělých osob, tak i dětí. Tyto výzkumy RRTV zadala již dvakrát v odstupu pěti let, aby mohla hodnotit, zda dochází k nějakému posunu v úrovni mediální gramotnosti. Potom samozřejmě každý rok RRTV žádá od provozovatelů vysílání, od poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a také od samoregulátorů informace o přijatých opatřeních na podporu mediální gramotnosti. Výstupy z reportů těchto subjektů jsou pak analyzovány a zveřejňovány ve výročních zprávách RRTV. Kromě toho RRTV přistupuje i k vlastním projektům, jejichž cílem je přispět k mediální výchově. Vedle webu Děti a média je to například každoročně pořádaná konference Média dětem, média s dětmi, která probíhá v rámci zlínského dětského festivalu nebo mediálně-vzdělávací přednáška zařazovaná pravidelně do programu dětského filmového festivalu v Ostrově.

Na webu Děti a média RRTV rovněž informuje o případech, v nichž uplatnila svoji dozorovou pravomoc a uložila pokutu nebo upozornění za pořady, jejichž odvysíláním došlo k ohrožení dětí. Považujete i takovéto informace za příspěvek ke zvyšování mediální gramotnosti?

Ano, i tento informační servis spadá do mediální výchovy. Takové informace na web zařazujeme, aby byla veřejnost seznámena s konkrétními kroky RRTV, ale také abychom rozšiřovali povědomí o tom, jaké typy audiovizuálních obsahů jsou pro děti rizikové, jaké konkrétní dopady mohou mít na jejich fyzický, psychický či případně mravní vývoj. Zveřejňujeme nejen aktuality o udělených sankcích, ale v příslušné rubrice publikujeme rovněž podrobné popisy případů, u nichž bylo shledáno ohrožení dětí a mladistvých a umožňujeme i přístup ke kompletním zněním uložených pokut a rovněž k rozsudkům, pokud pokuty prošly soudním přezkumem. Tyto detailní informace ovšem už nemají za cíl ani tak oslovovat běžného diváka, jako mají být zdrojem informací například pro vysokoškolské studenty, kteří píší seminární či závěrečné práce o působení médií na děti.

V rubrice webu Děti a média „Konkrétní případy ze správní praxe Rady“ jsou popsány kauzy, které se týkají rozmanitých žánrů, od detektivek, přes zpravodajství, až po upoutávky a reklamy. Opravdu všechny tyto pořady mohou ohrozit děti?

Bohužel je nutno říci, že rizikové prvky se mohou vyskytnout prakticky v jakémkoli audiovizuálním obsahu. Patrně nejčastěji jsou sankcionovány pořady, v nichž je explicitně ztvárňováno násilí, zobrazována zohyzděná těla obětí a podobně, ale je řada dalších prvků, které jsou neméně nebezpečné, i když jiným způsobem. Jako opravdu vážné nebezpečí vnímáme prezentování obsahů, které mohou mít návodný efekt. Mohou svádět například k sebepoškozování, k anorektickému chování či dokonce k sebevraždě. Nebo mohou mladé inspirovat k extrémně riskantnímu chování. Na toto téma už jsme v minulosti na webu Děti a média zveřejnili řadu článků.

V nedávné době prošlo médii, že RRTV uložila upozornění za rozhlasový pořad na stanici Vltava, v němž byla zařazena četba z románu. Je vůbec možné, aby pořad, který je v podstatě vzdělávací, byl pro děti ohrožující?

Skutečně to možné je. Fakt, že nějaký pořad má vysokou uměleckou hodnotu, nebo představuje kulturně přínosné dílo, ještě neznamená, že je vhodný pro děti. Rozhlasový pořad na Vltavě v odpoledním vysílacím čase nabídl  explicitní popis sexuálního aktu mezi dvanáctiletým chlapcem, který se živí jako prostitut, a jeho dospělým zákazníkem. Je-li s takovým obsahem konfrontováno dítě, zejména nedostane-li adekvátní vysvětlení od rodiče nebo jiné dospělé osoby, pak je nutno se obávat negativního ovlivnění psychosexuálního vývoje dítěte. Hrozí zejména vytvoření nezdravých představ o sexualitě mezi dospělými a dětmi, o dětské prostituci a podobně. Jinými slovy, to, že je dílo kvalitní, není zárukou jeho neškodnosti pro děti. Před nějakým časem RRTV uložila upozornění i za ohrožení dětí odvysíláním filmu 12 let v řetězech, což je film, který nejenže získal několik oskarů, ale zároveň je to dílo nesmírně poučné, protože přináší svědectví o hrůzách otroctví. To však neznamená, že je vhodné pro vysílání v denní době, kdy mu mohou být vystaveni dětští diváci, kteří mohou být jeho obsahem traumatizováni.

RRTV dohlíží na dodržování zákona ve vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Máte také nějaké pravomoci ve vztahu k sociálním sítím nebo například k youtube? Mnozí rodiče by jistě souhlasili, že právě na takovýchto platformách číhá na děti nejvíce nebezpečí.

Prostředí internetu bezesporu je značně rizikové. Konečně na webu Děti a média publikujeme mnoho článků, které se zabývají novými médii a bezpečností jejich užívání, sankční činnost RRTV se ale k těmto médiím nevztahuje. Ovšem v současnosti probíhající novelizace směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která bude následně implementována do českého právního řádu, může v daném ohledu přinést významné změny.


Děkuji Vám za rozhovor.

 


- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media