26. 2. 2018

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VI

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas čtenáře webu Děti a média seznámit s výsledky rešerše kriminálních pořadů za další rok – tedy za rok uplynulý rok 2017. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání seznámila i v minulých letech a všechny předchozí výstupy jsou na těchto stránkách zveřejněné.

Již pošesté nyní předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.

Obdobná rešerše kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů byla zpracována i v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Poslední tři rešerše včetně té nynější, se však od těch dřívějších liší, a to především svým rozsahem, pokrývajícím různé části kalendářního roku.

Snahou bylo zjistit, k jakému posunu meziročně došlo v nabídce českých televizních programů. Zda je patrný ještě markantnější příklon k pořadům kriminálního žánru, či zda naopak pořadů tohoto typu ubylo (v minulých letech byl vždy – v zimním období, na které byl kladen největší důraz – oproti předchozímu roku patrný nárůst).

Rešerše v dřívějších letech zahrnovala vždy stejné časové období, tj. dva týdny v zimním období: jeden týden v lednu a jeden v únoru. Až do roku 2014 probíhala rešerše víceméně stejně. Od roku 2015 se rešerše svým rozsahem výrazně proměnila, neboť zahrnula celkem šest týdnů z průběhu celého roku. Nicméně stále vychází z původních dvou zimních týdnů, od nichž se odvíjí. Rešerše tedy nyní zahrnuje obdobný časový úsek jako v předchozích letech (zpracovaný shodným způsobem) plus čtyři další týdny (vč. jednoho prázdninového) pro srovnání.

Jedná se tedy nejen o meziroční srovnání, ale i o srovnání během jednoho roku, proto bylo rešeršováno vysílání v šesti týdnech, aby byl získán ještě přesnější obraz o celkovém rozměru fenoménu. Obdobným způsobem byla pojata rešerše i v letech 2015 a 2016.

 

Vymezení rešeršovaných pořadů

Pozornost se soustředila na všechny hrané kriminální seriály bez rozdílu, tedy nejen ty „tvrdé“, k nimž směřují divácké stížnosti nebo s jejichž vysíláním byla spojena správní řízení Rady.

Stranou byly ponechány jednotlivé kriminální filmy mimo seriálové řady nebo dokumentární seriály s kriminální tématikou.

V této souvislosti zmíníme blíže některá úskalí, s nimiž bylo nutné se vyrovnat.

 

Kritéria výběru

Navzdory zdánlivé jednoduchosti zadaných kritérií nebyl výběr seriálů, které figurují v rešerši, v žádném případě vždy zcela jednoznačný či nezpochybnitelný. Některé seriály totiž balancují na hraně žánrů, což se ostatně může projevit i v jejich nejednotné charakteristice v různých přehledech programů (seriál může být jednou označen jako „akční“ a „drama“ jindy „akční“ a „krimi“, jindy prostě jen jako „seriál“ bez bližšího upřesnění). Mnohdy je pak čistě věcí citu, jak seriál vyhodnotit.

Jelikož jedním z rysů kriminálek je zakotvenost v reálném světě (vyšetřování, podoba zločinu apod. – samozřejmě často s velkou dávkou umělecké licence, stylizace a nadsázky), vyloučili jsme z výběru všechny pořady, které tuto hranici překračují. Jisté fantaskní či mysteriózní až hororové prvky jsou přípustné, jakmile se ovšem v anotaci pořadu objevil žánr „sci-fi“, znamenalo to jeho automatické vyloučení z výběru.

V jiných případech však může být dělicí linka velice tenká – žánry jako akční, drama, krimi, mysteriózní apod. velmi často splývají. Rešerše si proto nemůže činit nárok na absolutní přesnost a také tak nečiní; výběr zůstává do jisté míry subjektivní záležitostí. A to jak z toho důvodu, že je nutné vycházet z anotací a žánrového zařazení, které byly sestaveny zvenčí (někdo někde shrnul děj a zadal žánr a výslednou anotaci zveřejnil v otevřených internetových zdrojích), tak z toho důvodu, že nikdy nelze být zcela objektivní.

Jiným, ne vždy jasným kritériem, je určení toho, kdy se jedná o samostatně stojící filmy spojené jen velmi volně a kdy o sérii či cyklus. Nemalou měrou záleží na zdroji – v jednom programovém přehledu může být titul označen jako série či cyklus/seriál, v jiném může figurovat jako samostatné filmy.

Do jisté míry jsme proto byli závislí na tom, jak je pořad označen v anotaci, na filmových webech apod. Toto označení nemusí být přesné. V mnoha případech je tedy opět věcí citu, co do výčtu zařadit a co ne.

Konečně posledním úskalím, které musíme zmínit, je skutečnost, že provozovatelé často uvádějí několik epizod nějakého kriminálního seriálu za sebou, přičemž v přehledu programů, z něhož vycházíme, jsou tyto epizody sloučeny do jednoho časového údaje (může se jednat i o čtyři epizody za sebou). Ve výsledku tak vzniká zkreslení, neboť dvě epizody jsou tímto systémem podchyceny jako jediná, a výsledné číslo je podhodnoceno.

Je proto nezbytné mít na paměti limity rešerše, přesto věříme, že výstupy, které byly takto získány, mohou poskytnout cenné orientační údaje.

 

Zahrnuté programy

Rešerše se týkala následujících celoplošných programů: ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, fanda / Nova Action (program byl v průběhu roku 2017 přejmenován), Prima, Prima COOL, Prima love a Televize Barrandov. Nově přibyly programy BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV.

 

Časový rozsah rešerše

Rešerše se týkala celkem šesti týdnů v průběhu celého roku.

Rešerše nejprve pokryla dva zimní týdny začátku letošního roku, konkrétně 3. a 8. týden – jednalo se o časové úseky 16.–22. ledna 2016 a 20.–26. února 2016.

Poté se zaměřila na dva jarní (astronomicky) týdny v časových úsecích 8.–14. května a 12.–18. června, respektive 19. a 24. týden.

Konečně pro srovnání byly do rešerše doplněny i další dva týdny ze zbývajících ročních obdobíprázdninový týden 17.–23. července (29. týden) a podzimní týden 9.–15. října (41. týden).

 

Předpoklady a skutečnost

Až do roku 2014 byla zpracovávána rešerše vždy pouze zimního období (leden + únor). Podoba vysílání jiného období roku nebyla podchycena. Předpokladem bylo, že během roku je vysílán zhruba konstantní počet kriminálních seriálů, ovšem s několika výjimkami.

Výjimka 1:

Především v době prázdninových měsíců července a srpna se silně proměňuje programová skladba prakticky všech celoplošných programů, a nabídka se přizpůsobuje letní atmosféře a změněnému režimu diváků (prázdniny ve škole, doba dovolených).

Není ani neobvyklé, že v tomto čase je vysílání některých seriálů přerušeno, aby se v září plynule navázalo /případně nenavázalo dalšími díly.

Výjimka 2:

Dalším, již z minulých let částečně ověřeným předpokladem bylo, že odlišný režim mají rovněž oba víkendové dny, sobota s nedělí, během nichž počet kriminálek významně klesá – v případě některých programů dokonce na nulu, tedy minimálně v čase 06.00–22.00 hodin (týká se např. programu NOVA; naopak program Prima vysílá kriminálky v denním vysílacím čase i o víkendu, ale i zde je program odlišný od všedních dnů – na tomto programu je např. seriál Vraždy v Midsomeru vysílán výhradně o víkendu).

Jevilo se tedy jako logické, že v průběhu celého roku bude o víkendech vysíláno významně méně kriminálních seriálů než v pracovních dnech (tento jev se ostatně alespoň z části týká i jiných dnů pracovního klidu – během státních svátků se rovněž proměňuje vysílání, a to i na programech, které připomínaná výročí apod. nijak neakcentují).

Rešerše za rok 2015 ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů je v zimních týdnech stále značný a každým rokem roste. Oproti tomu v dalších částech roku byl patrný významný pokles. Jelikož se však doposud rešerše týkaly vždy jen dvou zimních týdnů, nebylo možno určit, jedná-li se o zcela nový jev, nebo zda se podobný pokles v průběhu roku odehrával i v minulosti. Jednalo se rozhodně o překvapení, které vyžádalo další ověření v roce 2016; v tomto roce byl patrný určitý pokles i v zimních měsících, naopak v jiných částech roku se projevil nárůst, takže o nějakém celkovém snížení počtu kriminálek nešlo hovořit.

 

Změny v roce 2017

V roce 2017 byly do rešerše zahrnuty další dva nové programy – BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV.

Předpoklad byl proto takový, že počet kriminálních seriálů na obrazovce obecně vzrostl, a cílem bylo především zmapovat, jak velký tento nárůst byl.

Vzhledem k této předpokládané výrazné disproporci oproti předchozímu roku jsme se zaměřili zejména na tato základní zjištění, jaký byl vlastně nárůst počtu kriminálních seriálů oproti roku 2016.

 

2017

Nejprve jsme se zaměřili na „tradiční“ rešeršované období, tj. na zimu. Zde je tedy přímá návaznost na rešerše z předchozích let. Jelikož však nebyly do rešerše zahrnuty stejné programy jako loni, nebylo možné učinit jednoduché srovnání. V roce 2017 došlo k nárůstu ve všech ohledech, neboť přibyly dva nové programy.

 

Zimní období

Za rešeršované dva týdny v zimním období bylo zaznamenáno 654 různých dílů kriminálek (vč. repríz). Pokud jde o celkový počet, došlo v roce 2017 k nárůstu o 26,74 % oproti roku 2016.

V případě sledovaného denního vysílacího času (6.00–22.00 hodin) lze pozorovat ještě mnohem vyšší nárůst, a to o 40,19 % v roce 2017 oproti roku 2016.

V roce 2017 se jednalo v lednovém týdnu v čase od 6.00 do 22.00 hodin o 231 různých kriminálek celkem. V únorovém týdnu to bylo 205 kriminálek celkem.

Pokud jde o časové rozložení, platí, že většina kriminálních seriálů je vysílána během dne v časovém období 06.00–22.00 hodin. Tento jev se nijak nemění.

Pokud jde o srovnání vysílacího schématu „všední den vs. víkend“, stále platí, že v neděli (a o víkendu vůbec) nejsou kriminální seriály nasazovány do vysílání v tak hojném počtu jako ve všední den.

V obecné rovině pak stejně jako v minulých letech musíme zdůraznit, že ne každý kriminální seriál musí být zpracován tak, že reálně hrozí ohrožení dětí či mladistvých – naopak, mnohé takové seriály jsou zpracovány poměrně umírněnými filmařskými prostředky. Mnohé jsou ovšem naopak zase velice realistické.

V každém případě se však jedná o celé bloky odpoledního či podvečerního vysílání, kdy jsou uváděny pouze a jen seriály s kriminální tématikou, a dětský divák může před televizí prosedět u kriminálních seriálů v podstatě celý den od rána až do podvečerních hodin, zcela bez korekce dospělých.

Lze stále pozorovat, že kriminální seriály jsou vysílány zejména v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat přítomnost dětí doma po návratu ze školy.

Většina z kriminálek má přitom základní společné rysy – prezentují mnoho násilí, prezentují trestnou činnost, která v reálném životě má jistě výrazně menší podíl na životě společnosti, než jaký je její podíl v televizním vysílání, atd. V minulých letech bylo odvysílání přibližně dvou desítek krimi pořadů spojeno s  upozorněním na porušení zákona nebo s uložením pokuty.

Většina dílů krimi seriálů byla rešerší zaznamenána v denní části širšího úseku 6:00–22:00 hodin a ve všedních dnech, tedy v době, kdy může být relativní podíl nejmladších diváků značný a kdy mohou být jejich rodiče v zaměstnání.

Fenomén se týká zejména držitelů licence. Denní vysílací čas ve všedních dnech bývá často využíván k vysílání repríz pořadů, které si již premiéru v atraktivnějším večerním čase odbyly, a provozovatelé se snaží využít vysílací práva, která dosud mají – jde o určitou recyklaci pořadů již nepoužitelných v atraktivnějších vysílacích časech. Toto právo jistě nelze provozovatelům upřít, ale je vidět, že krimi seriály považují za snadnou volbu pro takovéto využití, kdy skutečná programová dramaturgie, která by brala ohled na diváky, kteří mohou být v takovém čase u obrazovek, jde stranou.

Provozovatelé rovněž – s výjimkou České televize – zatím stále nepřikročili k samoregulaci ve vztahu k nasazování pořadů do vysílání a k jejich označování podle vhodnosti pro různé věkové skupiny diváků.

Také tento přístup se jeví tak, jako by provozovatelé čekali na regulaci, která jim bude vnucena shora, namísto toho, aby dosáhli větší svobody samoregulací, kterou by pak sami aplikovali namísto úředního dozoru zvenčí.

Je nutno vzít v potaz i skutečnost, že do rešerše nebyly započítány jednotlivé filmy s kriminální tematikou, tj. pořady, které netvoří cyklus či ucelenou řadu, ale ani dokumentární seriály, zabývající se kriminálními činy.

Ve sledovaných obdobích byly vysílány i různé dokumentární seriály, týkající se zločinů a jejich vyšetřování. A samozřejmě byly vysílány i jednotlivé filmy s kriminální tématikou. Celková nabídka pořadů zabývajících se zločinem tak byla ještě vyšší.

 

Jarní období

Za rešeršované dva týdny v jarním období bylo zaznamenáno 648 různých dílů kriminálek (vč. repríz), Zatímco během lednového a únorového týdne bylo odvysíláno celkem 654 dílů různých seriálů, vč. repríz, v květnovém a červnovém týdnu se jednalo o 648 dílů. Budeme-li počítat pouze časový úsek, vymezený 6.–22. hodinou, pak v obou jarních týdnech bylo odvysíláno 383 různých kriminálek oproti 436 v zimním období.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme pokles o 11,93 % oproti zimnímu období. To však nemění nic na tom, že se jedná stále o vysoké číslo.

Počet vysílaných kriminálek se v roce 2017 v daných obdobích lišil. V jarním období byl oproti zimnímu období zaznamenán ve sledovaném čase 6.00–22.00 hodin pokles.

Zatímco během jara 2016 bylo odvysíláno celkem 453 dílů různých seriálů, vč. repríz, na jaře 2017 se jednalo o 648 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak na jaře 2016 bylo odvysíláno 307 různých kriminálek oproti 383 na jaře 2017.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme vzestup o 25,08 %. (V případě, že bychom se zaměřili na celkové číslo, jedná se o nárůst dokonce o 43,05 % oproti loňskému roku!)

 

Letní a podzimní období

Za rešeršované dva týdny v letním /podzimním období bylo zaznamenáno 670 různých dílů kriminálek (vč. repríz). Zatímco během květnového a červnového týdne bylo odvysíláno celkem 648 dílů různých seriálů, vč. repríz, v červencovém a říjnovém týdnu se jednalo o 670 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu bylo odvysíláno 384 různých kriminálek oproti 383 v jarním.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme takřka nulový rozdíl („vzestup“ o 0,026 %).

V tomto srovnání platí, že počet vysílaných kriminálek byl v roce 2017 v daných obdobích v denním vysílacím čase konstantní.

Jiný pohled na věc však dostaneme při srovnání s minulým rokem. Během letního a podzimního týdne roku 2016 bylo odvysíláno celkem 496 dílů různých seriálů, vč. repríz, letního a podzimního týdne 2017 se jednalo o 670 dílů. Jedná se o vzestup o 35,08 % oproti roku 2016.

Budeme-li opět počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu 2016 bylo odvysíláno 322 různých kriminálek, zatímco v roce 2017 to za stejné období bylo 384 kriminálek.

Oproti roku 2016 byl za stejné období v roce 2017 zaznamenán vzestup o 19,25 %.

 

K výsledkům rešerše jako celku

Rešerše ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů se ani orientačně neshoduje s rokem 2016. To se však ani neočekávalo, vzhledem k tomu, že v rešerši přibyly dva nové programy: BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV.

V roce 2017 tak byl dle očekávání zaznamenán výrazný nárůst.

Vzhledem k takto změněné situaci oproti loňskému roku nelze činit žádné závěry, pokud jde o nějaký „trend“ v zařazování kriminálek do vysílání. Nyní více než v předchozích letech platí, že v tomto ohledu je nutno na každý rok pohlížet zcela samostatně.

Nicméně celkově lze konstatovat, že ač byl v roce 2016 ve srovnání předchozími lety zaznamenán poprvé pokles, nyní jsme opět na vzestupné křivce a počet kriminálních seriálů, kterým jsou děti potenciálně vystavovány, významně vzrostl.

Vezmeme-li jako základní rešeršované období dva zimní týdny, a srovnáme-li letošní získaná data s rokem 2012, vidíme tato čísla:

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2012, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 202

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2017, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 436

Domníváme se, že tato čísla mluví sama za sebe.

 


- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media