20. 9. 2017

Samoregulace reklamy na nezdravé potraviny je efektivní

Web Děti a média se již po několik let pravidelně vrací k problematice ochrany dětských spotřebitelů před dopady reklamy na sladké, slané a tučné potraviny. Evropská komise apeluje na členské státy EU, aby věnovaly zvýšenou pozornost zejména důsledkům reklamy na tyto skupiny potravin, spočívajícím v epidemii dětské obezity a s ní souvisejících zdravotních problémů.

Tento apel vyslyšela řada nadnárodních firem, produkujících potraviny a nápoje či provozujících sítě rychlého občerstvení. V rámci platformy EU Plegde se tyto firmy před několika lety shodly na pravidlech samoregulace, jejímž cílem je omezit a usměrnit marketingové aktivity podporující spotřebu nezdravých potravin dětmi.

Signatáři EU Pledge se zavázali k tomu, že reklama nebude cílena na děti mladší 12 let s výjimkou výrobků, které splňují nutriční kritéria, a nebude umisťovaná v prostorách základních škol.

Jak prokázal výzkum EU Pledge Survey 2016, tato snaha se začíná jevit jako skutečně efektivní. Lze konstatovat, že úsilí členských firem EU Pledge snížit vystavení dětí určitému typu reklamy bylo korunováno úspěchem, což potvrzují data od nezávislých poskytovatelů.

Nenovější studie naplňování stanovených cílů zahrnovala 22 nadnárodních brandů, např.: Coca Cola, Ferrero, Mondelez, McDonaldʻs, Mars, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Burger King, Danone, Intersnack, General Mills. Záměrem studie bylo zjistit, zda jejich marketingové komunikace neobsahují prvky (hry, animace, licencované postavy jako Shrek, Harry Potter, různé hračky apod.), které by mohly být přitažlivé pro dětského diváka mladšího 12 let.

Monitoring se týkal tradičních médií (televize), nových médií (sociální sítě) a webových stránek výrobců.

Sledované společnosti vyhověly požadovaným kritériím z 98,6 % (97 % v případě webových stránek). Pokud jde o expozici dětí reklamě na produkty, které nesplňují požadovaná kritéria, byl v porovnání s předchozími lety zaznamenán klesající trend – od roku 2009 se jednalo o pokles téměř o 80 %.

Do monitoringu byl prostřednictvím Rady pro reklamu zahrnut i český trh. Jeho závěry konstatovaly, že firmy u nás působící se umístily na předních místech, a že počet porušení byl ve srovnání s ostatními státy nízký.

Porušení pravidel Eu Pledge v ČR bylo nicméně dle zjištění Rady pro reklamu odhaleno v těchto případech:

1)    DANONE / Kostíci CZ

České webové stránky propagovaly produkty, které nesplňovaly nutriční kritéria. Byly zaznamenány prvky a hry, cílící na děti (jasné a poutavé barvy, animace, jednoduché instrukce a délkově redukovaný text) i licencované postavy (Monster University), vytvořené s cílem zaujmout primárně děti ve věku do 12 let, stejně jako animace, zvukové efekty a videa, která lze pokládat za atraktivní pro tuto věkovou skupinu. Webové stránky byly navrženy s cílem zaujmout děti do 12 let.

2)    UNILEVER / Twister CZ

České webové stránky propagovaly produkty, které nesplňovaly nutriční kritéria.  Webové stránky byly navrženy s cílem zaujmout děti do 12 let. Obsahovaly hry a rovněž sekci „Kouzelná školka“, dále kvízy a hledání rozdílů. Maskot Twister byl spolu s produktem uveden na pozadí těchto aktivit.

3)    FERRERO / Kinder Suprise CZ

Webové stránky byly navrženy s cílem zaujmout děti do 12 let – obsahovaly licencované postavy – Simpsonovi, svět Star Wars, Mickey Mouse, princezny Disney apod., animace, videa a hry přitažlivé pro tuto věkovou skupinu. Objevoval se zde rovněž znak vajíčka Kinder, stejně jako řada online a stahovatelných her.

4)    MONDALEZ INTERNATIONAL / Bebe Brumík CZ

České webové stránky propagovaly produkty, které nesplňovaly nutriční kritéria. Webové stránky byly navrženy s cílem zaujmout děti do 12 let – obsahovaly hry (hádanky a omalovánky, hra učící určovat hodiny) a videa (animace, zvukové efekty) atraktivní pro tuto věkovou skupinu.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2017

49. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, tentokráte již jeho 49. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů…
29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před…
31. 10. 2017

Samoregulace reklamy na alkohol

V nedávné době web Děti a média informoval o efektivitě samoregulačních opatření, jejichž cílem je omezit vliv reklamy propagující sladké, slané a tučné potraviny na dětské spotřebitele. Je třeba zmínit, že rovněž někteří výrobci alkoholu jsou si vědomi své společenské odpovědnosti.
20. 10. 2017

Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem

V nedávné době jsme se na webu Děti a média zamýšleli nad novými riziky, která média přinášejí pro dnešní generaci dětí a dospívajících. Zaměřili jsme se na problematiku návodnosti mediálně zprostředkovaného rizikového chování. Dnes se chceme věnovat nebezpečím, která jsou rovněž novým fenoménem…
6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media